Regulamin Konkursu - „Na Najładniejszy projekt czapki 3Waters”

REGULAMIN KONKURSU „Na Najładniejszy projekt czapki 3Waters”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u 3Waters - Akademia Sportów Wodnych jest firma: Fornax Polska Maciej Borkowski  NIP 631 195 71 28 – 42-470 Siewierz ul. Bytomska 63a

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu aplikacji konkursowej znajdującej się na profilu [3Waters-Akademia Sportów Wodnych] (zwanej dalej: "Aplikacją").

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa – do dnia 16 listopada 2017 roku do godziny 14.00.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms]

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu: 3Waters - Akademia Sportów Wodnych, udzielenie zgody aplikacji zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu]  na potrzeby konkursu, wysyłkę nagrody oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a  „3Waters - Akademia Sportów Wodnych

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

c) jest właścicielem profilu FB z którego oddaje głos

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wziąć udział w  wydarzeniu pod adresem:

https://www.facebook.com/events/709561399246338

2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego „3Waters - Akademia Sportów Wodnych”  a następnie powinien zagłosować poprzez Ankietę zaznaczając najładniejszy jego zdaniem projekt czapki.

Ankieta: https://www.facebook.com/events/709561399246338/permalink/709562555912889/

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego głosowania

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie warunków z §3 pkt 2

5. Konkurs przebiega następująco:

a) Do dnia 16 listopada do godz. 14.00 uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) Do dnia 20 listopada do godz. 12.00 jury rozlosuje  wśród wszystkich uczestników konkursu nagrody, bez względu na wybrany numer projektu czapki

c) najpóźniej w dniu 20 listopada do godz. 17.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na Facebooku , z prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody.

 

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

- Plecak Arena Spiky 2- red

- startowe okularki View ORCA mirror – white - pink

- startowe okularki View ORCA mirror- black - blue

- startowe okularki View ORCA – white- blue

- startowe okularki View ORCA – white- pink

- Torba ARENA – Shoe Bag – Spiky

- Torba ARENA – Shoer Bag – Spiky

- Czepek ARENA – 3Waters

- Czapka zimowa 3waters – zwycięski projekt z konkursu *

- Czapka zimowa 3waters – zwycięski projekt z konkursu *

*wysyłka nagrody po realizacji projektu. Czas około 1 miesiąc

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało zgodność Zgłoszenia do konkursu (polubienie strony 3Waters oraz wybór projektu czapki)

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną  przez organizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną przesłane pocztą. Jest możliwy odbiór własny w siedzibie firmy tj. ul. Małobądzka 6, Będzin

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że konto FB z którego głosuje należy do niego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres mailowy sklep@3waters.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 30 listopada. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni  daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego (data stempla pocztowego). Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

X